WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH PO NOWEMU!

Aktualności

  • Dodano: 2019-09-03

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH PO NOWEMU!


Od 1 września br. obowiązują przepisy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wprowadzają zmianę w postaci podwyższenia wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, o 1 punkt procentowy.

 

Od 1 września 2019 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych będą zatem wynosiły:

I rok nauki  5%

II rok nauki 6%

III rok nauki 7%

 

Wyższe stawki wynagrodzenia mają zastosowanie zarówno do młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę od 01 września 2019 r., jak również do młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe na podstawie umów o pracę zawartych przed dniem 01 września 2019 r.

 

Najniższe wynagrodzenie młodocianego pracownika jest regulowane przez państwo, zatem zmiana przepisu w tym względzie automatycznie zmienia warunki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w części wynagrodzenia.


W takiej sytuacji  nie ma obowiązku spisywania aneksu do umowy o pracę, ponieważ z mocy prawa ulega zmianie stawka wynagrodzenia, jeśli były przyjęte w dotychczasowej najniższej stawce.


W związku ze zmianą dotyczącą wynagradzania młodocianych,  1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Zmiana tego rozporządzenia polega na dodaniu przepisu, który w przypadku zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych pozwoli pracodawcy, który ma zawartą umowę o refundację wynagrodzeń młodocianych z Ochotniczymi Hufcami Pracy, wnioskować o zmianę zapisów takiej umowy.

Pracodawca, który zawarł umowę, w przypadku zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych określonych w przepisach, może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wystąpić z wnioskiem do centrum edukacji właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców, o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji, za okres od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych.

W przypadku wystąpienia przez pracodawcę z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek,                       

 

refundacja obejmuje okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku do centrum edukacji.

 

W przypadku przyuczenia wynagrodzenie pozostaje bez zmian.


Najnowsze informacje

Młodociani pracownicy wracają na zajęcia praktyczne

UWAGA ! od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają na...

Czytaj więcej

Przedłużenie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez młodocianych pracowników

Do 29 listopada br. młodociani zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

Czytaj więcej

Zajęcia praktyczne zawieszone na dwa tygodnie

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi...

Czytaj więcej

EGZAMINY ZAWIESZONE!!!

Decyzją Dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu w związku z zaistniałą i zaostrzającą się...

Czytaj więcej

Wsparcie dla firm

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, reagując na dynamicznie zmieniającą się sytuację wywołaną pandemią...

Czytaj więcej