Zakład Stolarski Małecki Krzysztof laureatem Konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"

Zakład Stolarski Pana Małeckiego Krzysztofa z Chojna został jednym z Laureatów Konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Państwową Inspekcję Pracy.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób

zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz

przestrzeganie przepisów prawa pracy.

W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy (niezależnie od rodzaju działalności oraz

formy własności), którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu bezpieczeństwa i warunków pracy.

Ze względu na różnorodność i skalę problemów związanych z zapewnieniem

bezpiecznych warunków pracy w zakładach o różnej wielkości zatrudnienia,

pracodawcy oceniani byli w trzech kategoriach:

I kategoria - zakłady pracy do 50 zatrudnionych,

II kategoria - zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych,

III kategoria - zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych.

W składzie Kapituły konkursu, powołanej przez Głównego Inspektora Pracy byli:

- Zastępca Głównego Inspektora Pracy (przewodniczący),

- dyrektorzy departamentów: Nadzoru i Kontroli, Prawnego, Legalności Zatrudnienia,

   Prewencji i Promocji,

- przedstawiciele: Business Centre Club, Pracodawców RP, Polskiej Konfederacji

  Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Związku Rzemiosła Polskiego,

- Sekretarz – pracownik Departamentu Prewencji i Promocji.

Konkurs przebiegł w dwóch etapach:
Pierwszy etap konkursu odbył się na szczeblu regionalnym.

Drugi etap konkursu odbył się na szczeblu ogólnokrajowym.