Statut Cechu

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Cech jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.

 2. Cech posiada osobowość prawną.

 3. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
  (Dz .U. Nr 17, poz. 92 z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.

 4. W granicach objętych działaniem Cechu mogą działać sekcje terenowe.

§ 2

Członkami Cechu mogą być na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze, których siedziba znajduje się na terenie Województwa Wielkopolskiego
i ościennych.

§ 3

 1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych.

 2. Siedzibą Cechu jest Rawicz ul. Wojska Polskiego 26.

§ 4

Cech jest dobrowolnym członkiem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

 

Zadania Cechu

§ 5

 1. Cech zobowiązany jest dbać o prawidłowy rozwój rzemiosła.

 2. Do zadań Cechu należy w szczególności:

 1. utrzymywanie i podnoszenie godności zawodowej członków,

  1. prowadzenie wśród członków pracy społeczno – wychowawczej, mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego
   i rzetelnego wykonywania rzemiosła,

  2. współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza
   w dziedzinie podnoszenie świadomości społeczno – politycznej rzemieślników,

  3. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych
   i gospodarczych,

  4. przedstawianie właściwym i terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań oraz środków niezbędnych dla wykonywania tych zadań,

  5. badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych
   i produkcyjnych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących działalności Cechu,

  6. oddziaływanie w kierunku zapewnienia – zgodnie z potrzebami społecznymi – prawidłowości wykonywania przez rzemieślników zadań, które dotyczą zwłaszcza usług dla ludności,

  7. udzielanie rzemieślnikom pomocy przy wykonywaniu rzemiosła
   w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,

  8. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez rzemieślników oraz ich możliwościach produkcyjnych,

  9. rozpatrywanie skarg na działalność członków i wykonywanie związanych z tym kontroli,

  10. udzielanie pomocy w prawidłowym kształtowaniu cenników za usługi, ustalonych przez rzemieślników we własnym zakresie,

  11. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego
   w rzemiośle, otaczanie opieką rzemieślników pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie
   i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rzemiosł artystycznych, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,

  12. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i pracowników zakładów rzemieślniczych,

  13. nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w członkowskich zakładach rzemieślniczych,

  14. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi
   w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów rzemieślniczych,

  15. roztaczanie opieki nad młodzieżą rzemieślniczą – we współdziałaniu ze związkami zawodowymi oraz organizacjami młodzieżowymi,

  16. udzielanie pomocy członkom Cechu w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rzemieślniczych oraz organizowanie szkolenia w tym zakresie,

  17. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu
   i zakładów rzemieślniczych, a także członków ich rodzin,

  18. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie właściwego wykonywania przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rzemieślników,

  19. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych,
   w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,

  20. zgłaszanie, na wniosek Izby Rzemieślniczej, kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania opinii
   w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,

  21. dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,

  22. udzielanie informacji dotyczących warunków wykonywania rzemiosł oraz udzielanie pomocy organizacyjnej rzemieślnikom uruchamiającym zakłady, w szczególności młodzieży szkolnej w rzemiośle,

  23. prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,

  24. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

  25. prowadzenie pozaszkolnych form edukacji, w tym szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

  26. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
   i zarządzania,

  27. uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, w tym prowadzenie szkół.

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1.pozaszkolnych form edukacji, w tym szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2. doradztwa prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

3. wynajmu lokali użytkowych Domu Rzemiosła.

4. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany będzie na cele statutowe organizacji.

 1. Prawa i obowiązki członka Cechu

§ 6

 1. Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy w rozumieniu art. 2 Ustawy
  o rzemiośle Województwa Wielkopolskiego i ościennych w zakresie rzemiosł określonych w art. 2 ust. 1 Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku.

 2. Członkiem Cechu może być osoba, która przez ostatnie 5 lat była członkiem Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestała wykonywania rzemiosła.

 3. Wpis do rejestru członków Cechu osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje na podstawie ich pisemnego wniosku, po decyzji zarządu o przyjęciu.

 4. Zarząd Cechu podejmuje decyzje o przyjęciu i wpisie do rejestru członków
  w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

 5. O decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na członka Cechu, zarząd zawiadamia na piśmie zainteresowanego w terminie 14 dni od jej podjęcia.

 6. Od odmownej decyzji zarządu, służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków, które należy wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

 7. Za zgodą Zarządu Cechu członkami mogą być także: małżonek lub zstępny, jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez tę osobę działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła. Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, nie będące rzemieślnikami zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników, a także jako członkowie wspierający osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą.

§ 7

 1. Członkowie mają prawo:

 1. korzystania z pomocy i świadczeń w zakresie określonym w § 5 statutu,

 2. wybierania i wybieralności do organów Cechu,

 3. zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu,

 4. wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu – dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia,

 5. obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,

 6. wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania
  z wykonywania zaleceń,

 7. uzyskiwania od organów Cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach, informacji
  o działalności Cechu jego wynikach oraz zamierzeniach,

 8. żądania zwołania Walnego Zgromadzenia,

 9. używania godła rzemieślniczego na szyldzie i pieczątce,

 1. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:

 1. został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,

 2. został pozbawiony praw wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,

 3. zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej 12 miesięcy mimo wezwania.

§ 8

 1. Do statutowych obowiązków członka Cechu należy:

 1. stosowanie się do przepisów statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia
  i Zarządu Cechu,

 2. czynne uczestnictwo w pracach Cechu,

 3. regularne wpłacanie składki cechowej w obowiązującej wysokości,

 4. podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów.

 1. W działalności swej członek Cechu powinien przestrzegać:

 1. zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,

 2. przepisów prawa obowiązujących przy wykonywaniu działalności gospodarczej.

§ 9

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania działalności gospodarczej lub przeniesieniu siedziby zakładu poza teren działalności Cechu.

§ 10

 1. Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 1. rezygnacji,

 2. wykreślenia,

 3. wykluczenia.

§ 11

Wykreślenie członka Cechu następuje w przypadku:

 1. zaprzestania wykonywania rzemiosła,

 2. przeniesienia siedziby zakładu poza teren działalności Cechu,

 3. śmierci członka,

 4. upływu czasu trwania członkostwa, o którym mowa w § 6 ust. 7 statutu.

§ 12

Wykreślenie z rejestru członków Cechu z przyczyn określonych w § 11 następuje na mocy uchwały Zarządu Cechu.

Wykreślenie powinno nastąpić bezpośrednio po stwierdzeniu przyczyn uzasadniających wykreślenie.

§ 13

 1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny,
  w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo jest sprzeczne
  z postanowieniami Cechu, lub z zasadami współżycia społecznego.

 2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

 1. uporczywe niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków członkowskich,

 2. wykorzystywanie funkcji samorządowych lub stanowiska do uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści materialnych lub osobistych,

 3. popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych na szkodę interesu społecznego, jeżeli przestępstwo stwierdzone zostało prawomocnym wyrokiem.

§ 14

Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd na wniosek Sądu Koleżeńskiego lub z własnej inicjatywy.


 

§ 15

 1. O wykreśleniu lub wykluczeniu członka Zarząd obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podpisania uchwały oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

Członka zmarłego wykreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

 1. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu.

 2. Osobom, z którymi rozwiązano członkostwo przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu Cechu do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 3. Odwołujący się członek ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu
  w czasie rozpatrywania jego odwołania.

 4. O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu zawiadamia odwołującego się członka listem poleconym z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

§ 16

 1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie, uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno – samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową organizacji rzemieślniczych, do których Cech przystąpił.

O wysokości składki cechowej, Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczania składki oraz terminów jej płatności.

 1. Zarząd Cechu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić członka od obowiązku płacenia składki w całości lub w części na czas określony, a także umorzyć składki zaległe.


 

§ 17

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność „honorowego starszego” lub „honorowego członka” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.

 2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

 1. Organy Cechu

§ 18

 1. Organami Cechu są:

 1. Walne Zgromadzenie członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna,

 4. Sąd Koleżeński.

 1. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C i D.

 2. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust.
  1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

 1. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organy Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

 2. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie członków.

 

 1. Walne Zgromadzenie członków

§ 19

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 20

 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,

 2. wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oraz zastępców członków,

 3. ustalanie zasad gospodarki finansowej Cechu oraz zasad wynagradzania zatrudnionych pracowników,

 4. określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,

 5. ustalenie wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży dla członków organów Cechu,

 6. uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

 7. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

 9. podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności Cechu,

 10. upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną
  i naukową,

 11. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,

 12. nadawanie godności członka honorowego Cechu,

 13. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,

 14. uchwalanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego,

 15. podejmowanie uchwał w sprawie dobrowolnej przynależności do Izby Rzemieślniczej,

 16. wybieranie delegatów na zjazd delegatów Izby Rzemieślniczej,

 17. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Cechu,

 18. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia przez Zarząd Cechu lub Izbę Rzemieślniczą.

 1. Walne Zgromadzenie wybiera delegatów, o których mowa w ust. 1 pkt. 16 na okres kadencji.

§ 21

Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie na wniosek
1/4 członków Cechu.

§ 22

 1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 100 członków – Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.

 2. Delegatów wybierają sekcje terenowe w gminach na okres kadencji. Wybiera się 1 delegata na 4 członków.

 3. Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnych Zgromadzeniach.


 

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 – ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu, Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

 1. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

1/. Komisji Rewizyjnej,

2/. 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie
  z podaniem celu jego zwołania.

 2. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 – ciu tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna.

§ 24

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zawiadamia się wszystkich członków – delegatów listem poleconym lub innym sposobem za potwierdzeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.

 1. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów;

1/. zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

2/. sprawozdania Zarządu,

3/. projektów podstawowych uchwał,

4/. protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 1. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej
  12 miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu i w ostateczności mogą być wykluczeni z Cechu.

§ 25

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

 2. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

 3. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§ 26

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem § 24 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej 1/4 części członków Cechu lub delegatów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków – delegatów, zwołuje się ponownie Walne Zgromadzenie w drugim terminie, w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę obecnych.

 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli statut nie stanowi inaczej.

 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnienia porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo na porządek obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania. Uchwałą
  o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.

 5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 27

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

B. Zarząd Cechu

§ 28

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 29

 1. Zarząd składa się ze Starszego Cechu, 2 Podstarszych, Sekretarza, Skarbnika oraz 3 członków.

Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% ważnych głosów.

 1. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 Podstarszych, Sekretarza
  i Skarbnika.

 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 3. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje sekcjom.

 4. Kandydaci na Starszego Cechu oraz członków pozostałych organów Cechu powinni posiadać co najmniej 5 – letni staż członkowski w Cechu.

§ 30

W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów – według kolejności na liście.

W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, zastępuje go Podstarszy.

§ 31

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 32

 1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych
  i gospodarczych,

 2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanego w § 20,

 3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te Zgromadzenia,

 4. powoływanie komisji kontroli społecznej i innych komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,

 5. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z kierownikiem biura Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,

 6. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,

 7. rozpatrywanie wniosków komisji kontroli społecznej, wydawanie w tych sprawach zaleceń członkom Cechu oraz występowanie z wnioskami do właściwych organów,

 8. kierowanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków oraz popieranie tych wniosków przed Sądem,

 9. podejmowanie uchwał o przyjęciu na członka Cechu oraz uchwał
  o wykreśleniu lub wykluczeniu członka.

§ 33

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się
  w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 34

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.

 2. O czasie i miejscu posiedzenia Zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.

 3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Kierownik Biura z głosem doradczym.

§ 35

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.

 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

C. Komisja Rewizyjna

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Koleżeńskiego.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 1 zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu.
  Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% ważnych głosów. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji, w jego prawa
i obowiązki wchodzi zastępca.

§ 37

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu
  z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu, Zarządu Cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

 2. badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

 4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

 5. wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin.

 

D. Sąd Koleżeński

§ 38

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 1 zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego Sądu,
  a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% ważnych głosów.

 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie 1 zastępcę przewodniczącego.

§ 39

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie,

 2. naganę,

 3. pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku,

 4. pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres 3 lat.

 1. W uzasadnionych przypadkach Sąd Koleżeński może – niezależnie od orzeczenia kary – wystąpić z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie członka
  z Cechu.

 2. W przypadku rozpatrywania sprawy wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń rzemieślnika i uznania skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 40

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego przy Izbie Rzemieślniczej, w ciągu jednego miesiąca od doręczenia orzeczenia.

 2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.


 

§ 41

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 42

Właściwość, zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 1. Sekcje terenowe i zawodowe

§ 43

 1. Członkowie Cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin mogą tworzyć sekcje terenowe.

 2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje zawodowe.

 3. W Cechu mogą działać sekcje terenowe i zawodowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w § 22 ust. 2 statutu.

 4. Zarząd Cechu powołuje sekcje, jeżeli liczba pracowników wchodzących
  w ich skład wynosi co najmniej 20 osób.

 5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć
  w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.

 6. Do zadań sekcji należy:

 1. oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno – gospodarczych rzemiosła,

 2. prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,

 3. wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,

 4. otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym zakłady rzemieślnicze,

 5. aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.

7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.

8. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na Zarządzie, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

 1. Zasady gospodarki finansowej Cechu

 § 44 

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.

 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasady gospodarki finansowej Cechu określa Walne Zgromadzenie Cechu przy założeniu samowystarczalności Cechu.

 1. Biuro Cechu

 § 45 

 1. Kierownik biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu i zarządzeń władz zwierzchnich.

 2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.

 3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
  W przypadku nieuwzględnienia wystąpienia, kierownik biura powinien przedstawić sprawę Komisji Rewizyjnej.

 4. Kierownik biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz
  w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 5. Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem.

 § 46 

 1. Kierownikiem biura Cechu może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie oraz wykazująca się znajomością zagadnień gospodarczych. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może podjąć decyzję
  o zatrudnieniu na stanowisko kierownika biura osobę posiadającą średnie wykształcenie.

 § 47 

Kierownik biura Cechu pełni funkcję kierownika zakładu pracy, który dokonuje za Cech będący pracodawcą czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

 1. Reprezentacja Cechu

§ 48

 1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu, Podstarszego Cechu lub inne osoby upoważnione przez Zarząd.

 2. Do reprezentowania Cechu na zewnątrz Zarząd może upoważnić
  w określonych sprawach również Kierownika biura Cechu.

§ 49

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu łącznie z Kierownikiem biura, a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez Kierownika pracownikiem biura Cechu.

 2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego działalnością gospodarczą, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

  1. Połączenie i likwidacja

§ 50

 1. Połączenie i likwidacja Cechu może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia Cechu, większością 3/4 obecnych, uprawionych do głosowania.

 2. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z post. § 24 statutu, władne jest do podejmowania uchwały w sprawie połączenia lub likwidacji Cechu, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej 50% członków Cechu lub delegatów.

 3. Majątek pozostały po likwidacji Cechu przekazuje się innej organizacji rzemiosła stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.