ZMIANA ORGANIZACJI EGZAMINÓW

Aktualności

  • Dodano: 2022-02-09

ZMIANA ORGANIZACJI EGZAMINÓW


W związku z wejściem w życie art. 44q ustawy o systemie oświaty dotyczącym obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego przez ucznia trzeciej klasy szkoły branżowej I stopnia, które warunkuje uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu jest zobowiązana do zmiany terminów i przebiegu organizacji egzaminów. Powyższa sytuacja wprowadza szereg istotnych zmian.

Poniżej wskazujemy na najistotniejsze zmiany w organizacji egzaminów:
1. Zmiana terminów składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów:
a) Młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u  rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia - składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w branżowej szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego – termin składania wniosków do 1 marca br.

b) Młodociany pracownik, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika (dotyczy uczniów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą szkołę zawodową przed 2022 r. lub realizowali dokształcenie teoretyczne w formach pozaszkolnych).
2. Egzaminy czeladnicze dla młodocianych pracowników będących uczniami trzecich klas szkół branżowych I stopnia od 2022 r. będą odbywały się w okresie od 10.03.do 31.05.
3. Egzaminy czeladnicze dla młodocianych pracowników będących absolwentami szkół branżowych I stopnia lub zasadniczych szkół zawodowych oraz młodocianych pracowników, którzy ukończyli dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych będą odbywały się po zakończeniu nauki zawodu wynikającej z czasu trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
4. Dla sprawnego przebiegu egzaminów i zagwarantowania pracodawcom uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia następuje zmiana formy i terminu ogłoszenia wyniku egzaminów:
a) w odniesieniu do uczniów trzecich klas szkół branżowych I stopnia ogłoszenie wyniku końcowego egzaminu nastąpi w dniu 31.08. po zalogowaniu się przez osobę zdającą na stronę internetową Izby z użyciem loginu i hasła lub odbiór osobisty dokumentu w Wydziale Oświaty Izby w Poznaniu lub biurach Pełnomocników Izby w Lesznie, Koninie oraz Pile w godzinach od 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku
b) w odniesieniu do pozostałych zdających egzaminy ogłoszenie wyniku końcowego egzaminu nastąpi po uzyskaniu wiadomością SMS informacji o dostępności wyniku i zalogowaniu się na stronę internetową Izby z użyciem loginu i hasła.

 

Źródło: WIR Poznań


Najnowsze informacje

Zrealizowanie kursów e-learningowych przez uczniów Cechu

W ramach projektu “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) uczennice i uczniowie kształcący się w...

Czytaj więcej

Szkolenia dla pracowników Cechów w projekcie

Szkolenia dla pracowników Cechów w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Cechu

06 czerwca odbyło się w Cechu Walne Zgromadzenie Delegatów

Czytaj więcej

E-learningowe kursy dla uczniów

Cech Rzemiosł Różnych w Rawiczu we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, Urzędem Marszałkowskim...

Czytaj więcej

Szkolenie bezpłatne online Polski Ład 4.03.2022

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line, w którym zostaną omówione wybrane ulgi oraz zagadnienia wynikające z...

Czytaj więcej