ZMIANA ORGANIZACJI EGZAMINÓW

Aktualności

  • Dodano: 2022-02-09

ZMIANA ORGANIZACJI EGZAMINÓW


W związku z wejściem w życie art. 44q ustawy o systemie oświaty dotyczącym obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego przez ucznia trzeciej klasy szkoły branżowej I stopnia, które warunkuje uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu jest zobowiązana do zmiany terminów i przebiegu organizacji egzaminów. Powyższa sytuacja wprowadza szereg istotnych zmian.

Poniżej wskazujemy na najistotniejsze zmiany w organizacji egzaminów:
1. Zmiana terminów składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów:
a) Młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u  rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia - składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w branżowej szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego – termin składania wniosków do 1 marca br.

b) Młodociany pracownik, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika (dotyczy uczniów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą szkołę zawodową przed 2022 r. lub realizowali dokształcenie teoretyczne w formach pozaszkolnych).
2. Egzaminy czeladnicze dla młodocianych pracowników będących uczniami trzecich klas szkół branżowych I stopnia od 2022 r. będą odbywały się w okresie od 10.03.do 31.05.
3. Egzaminy czeladnicze dla młodocianych pracowników będących absolwentami szkół branżowych I stopnia lub zasadniczych szkół zawodowych oraz młodocianych pracowników, którzy ukończyli dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych będą odbywały się po zakończeniu nauki zawodu wynikającej z czasu trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
4. Dla sprawnego przebiegu egzaminów i zagwarantowania pracodawcom uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia następuje zmiana formy i terminu ogłoszenia wyniku egzaminów:
a) w odniesieniu do uczniów trzecich klas szkół branżowych I stopnia ogłoszenie wyniku końcowego egzaminu nastąpi w dniu 31.08. po zalogowaniu się przez osobę zdającą na stronę internetową Izby z użyciem loginu i hasła lub odbiór osobisty dokumentu w Wydziale Oświaty Izby w Poznaniu lub biurach Pełnomocników Izby w Lesznie, Koninie oraz Pile w godzinach od 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku
b) w odniesieniu do pozostałych zdających egzaminy ogłoszenie wyniku końcowego egzaminu nastąpi po uzyskaniu wiadomością SMS informacji o dostępności wyniku i zalogowaniu się na stronę internetową Izby z użyciem loginu i hasła.

 

Źródło: WIR Poznań


Najnowsze informacje

Wyższe stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych

Konieczność odprowadzania od części podwyższonych wynagrodzeń składki zdrowotnej

Czytaj więcej

Uwaga Uczniowie! Od 11 do 22.09. odbiór świadectw czeladniczych

Jeśli zdałeś egzamin możesz już odebrać świadectwo!

Czytaj więcej

Kurs pedagogiczny zapraszamy

Ruszyły zapisy na kolejną edycję kursu

Czytaj więcej